نخستین کنفرانس ماهی شناسی ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان